PAHAYAG: Inihayag ng Administrasyong Biden-Harris ang Pambansang Estratehiya para Umunlad ang Pagkakapantay-pantay, Hustisya, at Oportunidad para sa mga Komunidad ng Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander

Ipinagdiwang ng matataas na opisyal ng administrasyon, mga pinuno ng komunidad, at inihalal na opisyal ang pagpapalabas ng higit sa 30 plano ng aksyon ng pederal na ahensya upang itaguyod ang kaligtasan at pagkakapantay-pantay para sa mga AA at NHPI.

WASHINGTON, D.C. – Sa araw na ito, tinipon ng White House Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders (WHIAANHPI) ang mga opisyal ng pamahalaan at pinuno ng komunidad upang pasimulan ang paglabas ng kauna-unahang Pambansang Estratehiya para Umunlad ang Pagkakapantay-pantay, Hustisya, at Oportunidad para sa mga Komunidad ng Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander (AA at NHPI) ng Administrasyong Biden-Harris.

Sa isang espesyal na virtual na kaganapan, idinetalye ng matataas na opisyal ng Administrasyong Biden-Harris ang 32 plano ng pederal na ahensya na nakabatay sa mga nakaraang aksyon upang itaguyod ang kaligtasan at pagkakapantay-pantay para sa mga AA at NHPI. Tinalakay din ng mga pinuno ng komunidad ang karagdagang mga hakbang na maaaring gawin ng pederal na pamahalaan para tugunan ang mahahalagang priyoridad para sa mga komunidad ng AA at NHPI, kabilang ang paghihiwa-hiwalay ng data, pag-access sa wika, at paglaban sa pagkamuhi laban sa mga Asyano. Panoorin ang buong kaganapan dito.

Humihingi din ng feedback mula sa publiko ang WHIAANHPI para sa mga plano ng ahensya dito.

“Sa simula pa lang, nilinaw na nina Presidente Biden at Bise Presidente Harris ang kanilang dedikasyon na tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na hindi nabibigyan ng serbisyo, kabilang ang mga komunidad ng Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander,” ayon sa Kalihim ng Kalusugan at Serbisyong Pantao (Health and Human Services, HHS) na si Xavier Becerra. “Sa paglabas ngayon ng pambansang estratehiya, makikita ng publiko ang pagtugon ng buong pamahalaan ng Administrasyong Biden-Harris para umunlad ang pagkakapantay-pantay at pagtugon sa mga hamon na kinakaharap ng mga komunidad ng Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander.”

“Ang 32 planong aksyon ng ahensya na ito ay resulta ng higit sa isang taon na pagpaplano ng mga dedikadong pampublikong tagapaglingkod sa tulong ng mga tagapagtaguyod ng komunidad, at detalyadong mga pangako para paunlarin ang hustisya at oportunidad para sa mga Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander,” ayon sa Ambassador ng Kinatawan ng Kalakalan ng U.S. na si Katherine Tai. “Ang mga pangakong ito ay agresibo, ambisyoso, at lubos na naaayon sa mas malawak na agenda sa pagkakapantay-pantay ng Administrasyong Biden-Harris. Nakabatay din ang pampublikong estratehiyang ito sa ating pinag-isang mithiin na tiyakin ang kaligtasan at kaunlaran ng ating mga pamilya, kapitbahayan, at komunidad.”

Ang kaganapang ito ay pinangunahan ng Executive Director ng WHIAANHPI na si Krystal Ka‘ai, at nilakipan ng mga talakayan ng panel na pinangunahan ni Erika Moritsugu, Kinatawan na Katulong ng Presidente at Senior Liaison ng AA at NHPI, kasama si Sonal Shah, Punong Komisyoner ng Komisyon ng Pagpapayo ng Presidente sa mga AA at NHPI.

Mula noong Enero 2021, gumawa na ng mga hakbang ang Administrasyong Biden-Harris para tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad ng AA at NHPI sa pamamagitan ng mga pinaunlad na patakaran sa pagtataguyod ng pagkakapantay-pantay, pagpapalawak ng mga entry point sa mga pederal na mga serbisyo at programa, at pagtuon sa mga karanasan at katatagan ng mga komunidad ng AA at NHPI. Para suportahan ang mga pagsisikap na ito, nakipag-ugnayan ang WHIAANHPI sa mga pederal na ahensya para paunlarin ang paggawa ng patakaran sa pagitan ng mga ahensya, pagbuo ng programa, at pagsusumikap na maabot ang mga komunidad ng AA at NHPI sa buong bansa.

Noong Tag-init ng 2022, 32 sa mga ahensyang ito – kasama lahat ng 15 ehekutibong departamento ng Gabinete ng Presidente – ang nagsumite ng mga plano ng ahensya na nagdedetalye sa mga partikular na aksyon para paunlarin ang pagkakapantay-pantay, hustisya, at oportunidad para sa mga komunidad ng AA at NHPI. Naaayon ang mga planong ito sa mas malawak na agenda sa pagkakapantay-pantay ng Administrasyong Biden-Harris at kumakatawan sa isang kauna-unahan para sa kasaysayan ng pederal na pamahalaan.

Kasama sa mga kalahok ng virtual na kaganapan sina:

 • Secretary Xavier Becerra, Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyong Pantao ng U.S., Co-Chair ng WHIAANHPI
 • Ambassador Katherine Tai, Kinatawan ng Kalakalan ng U.S., Co-Chair ng WHIAANHPI
 • Secretary Pete Buttigieg, Kagawaran ng Transportasyon ng U.S.
 • Secretary Miguel Cardona, Kagawaran ng Edukasyon ng U.S.
 • Isabella Casillas Guzman, Administrador, Administrasyon ng Maliliit na Negosyo ng United States
 • John Tien, Kinatawan na Kalihim, Kagawaran ng Seguridad sa Homeland ng U.S.
 • Julie Su, Kinatawan na Kalihim, Kagawaran ng Paggawa ng U.S.
 • Nani Coloretti, Kinatawan na Direktor, Tanggapan ng Pangangasiwa at Budget
 • Vanita Gupta, Katuwang na Attorney General, Kagawaran ng Hustisya ng U.S.
 • Erika L. Moritsugu, Kinatawan na Katulong ng Presidente at Senior Liaison ng Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander
 • Chiraag Bains, Kinatawan na Katulong ng Presidente sa Hustisya sa Lahi at Pagkakapantay-pantay
 • Daniel Koh, Kinatawan na Kalihim ng Gabinete, Ang White House
 • Krystal Ka‘ai, Executive Director, Inisyatiba ng White House sa mga Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander at Komisyon ng Pagpapayo ng Presidente sa mga Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander
 • Rep. Judy Chu, Chair, Kongreso na Asian Pacific American Caucus
 • Sonal Shah, Punong Komisyoner, Komisyon ng Pagpapayo ng Presidente sa mga Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander
 • Daniel Dae Kim, Kasapi, Komisyon ng Pagpapayo ng Presidente sa mga Asian American, Native Hawaiian, at Pacific Islander
 • Gregg Orton, National Director, Pambansang Konseho ng mga Asian Pacific American
 • Manjusha Kulkarni, Co-Founder, Stop AAPI Hate; Executive Director, Samahan ng Pagkakapantay-pantay ng AAPI
 • Jiny Kim, Bise Presidente ng mga Patakaran at Programa, Asian Americans Advancing Justice – AAJC
 • Estella Owoimaha-Church, Executive Director, Pagpapalakas sa mga Komunidad ng Pacific Islander
 • Chiling Tong, Punong Executive na Opisyal at Presidente, National Asian/Pacific Islander American Chamber of Commerce and Entrepreneurship
 • Kham Moua, Pambansang Kinatawan na Direktor, Sentro ng Mapagkukunan ng Pagkilos sa Southeast Asia

###

Ang White House Initiative on Asian Americans, Native Hawaiians, and Pacific Islanders (WHIAANHPI), na itinatag ni Presidente Joseph Biden sa pamamagitan ng Executive Order 14031, ay inatasan sa pagpapatupad ng agenda ng buong pamahalaan na paunlarin ang pagkakapantay-pantay, hustisya, at oportunidad para sa mga komunidad ng AA at NHPI.

Originally published at https://www.hhs.gov/about/news/2023/01/17/biden-harris-administration-unveils-national-strategy-advance-equity-justice-opportunity-asian-american-native-hawaiian-pacific-islander-communities-tagalog.html

author avatar
RR Editor
reality tv gossipreality tv gossip
Search Engine Optimization (SEO)

Hot Topics

Related Articles